VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ING. Jana Kopečná
IČO: 50 405 136
pre predaj produktov a služieb cez internet

OBSAH

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 3. Cena, spôsob úhrady
 4. Dodacie podmienky
 5. Zabezpečenie, ochrana autorských práv
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Práva z chybného plnenia, reklamácie
 8. Garancia vrátenia peňazí
 9. Vylúčenie zodpovednosti za Váš úspech či neúspech
 10.  Ochrana osobných údajov
 11.  Osobitné ustanovenia - pravidlá pre vybrané produkty
  Splátkový predaj, Živé akcie-semináre
 12.  Záverečné ustanovenia

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je  fyzická osoba:
                          Ing. Jana Kopečná, so sídlom v Bytči, Námestie SR 26, 01401 Bytča, Slovenská republika,
                          IČO: 50 405 136,
                          v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica,
                          číslo živnostenského registra: 620-38596,
uzavretých s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok              predávajúceho.

1.2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež "zákazník" či "účastník").

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (iná osoba, ako podnikateľ, ktorý vytvára objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami tiež občianskym zákonníkom (č. 47/1992 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.).

1.5. Tieto obchodné podmienky sú uvedené na webových stránkach predávajúceho a platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho na webových stránkach:
www.jankakopecna.sk a www.zacniscanvou.sk

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Označenie produktu (tovaru alebo služby), opis jeho hlavných vlastností a cena, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedené na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH (podľa č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty). Cena je ďalej vždy uvedená aj na objednávkovom formulári. Ponuka predaja zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na webovom rozhraní.

2.2 Predajné formuláre obsahujú vždy informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte,tovare alebo službe, cene vrátane uvedenia daní a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutej služby. U on-line produktov náklady na dodanie nie sú účtované. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká odoslaním objednávky (nie až po potvrdení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačidlo "Odoslať". od tohto momentu vznikajú medzi ním a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v predajnom formulári. Predávajúci vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

2.4. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania a zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy.

2.6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jej uzatvorenia na účel jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.7. Predávajúci je povinný poskytnúť alebo dodať produkt / tovar / službu, ktoré si zákazník objednal a zákazník sa zaväzuje produkt / tovar / službu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Povinnosti dodať produkt / tovar / službu je predávajúci zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude zákazník informovaný.

2.8. Vlastnícke alebo užívacie právo k produktom / tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2.9. Zákazník je uzrozumený s tým, že pre riadne užívanie online vzdelávacích produktov, webinárov a konzultácií je potrebné
z jeho strany splniť technické požiadavky a mať aktualizovaný softvér. V prípade použitia iného ako vyžadovaného softvér, alebo pri použití požadovaného, ​​ale neaktualizovaného softvéru (napr. internetového prehliadača) môže byť obmedzená funkcionalita.

CENA A SPÔSOB ÚHRADY

CENA

3.1. Cena produktov, tovarov a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári. Predávajúci v súčasnosti nie je plátcom DPH.

3.2. U vybraných produktov predávajúceho (fyzické tovar ako CD, DVD, knihy, výrobky) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

3.3. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovaru či služby. 

MENA

3.4. Predávajúci prijíma platby v mene EUR a v niektorých prípadoch CZK. Pokiaľ je možné prijať platbu v rôznych menách, tak menu, v ktorej bude platba vykonaná, si vyberá zákazník v predajnom formulári. Po zmene voľby štátu v predajnom formulári sa zobrazí cena vo vybranej mene priamo na predajnom formulári.

SPÔSOB ÚHRADY

3.5. Cenu produktu / tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári. Pre vybrané produkty je ponúkaná možnosť úhrady v hotovosti pri odbere v mieste sídla dodávateľa, alebo počas podujatia a platí, len ak je táto možnosť uvedená na predajnom formulári.

3.6. Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctva sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti Gopa s.r.o.

Využiť môžete z týchto možností platieb:

online platobnou kartou VISA, VISA elektrón, MasterCard, Maestro
♦ platba prostredníctvom PAYPAL
♦ bankovým prevodom na základe faktúry

Platba je jednorazová. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch umožniť zákazníkovi splátkový predaj. Podmienky úveru sú uvedené v čl. 11 VOP.

3.7. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

3.8. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt / tovar či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.9. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny výrobku / tovaru / služby.

DODACIE PODMIENKY

4.1. U softvéru sa dodaním rozumie zaslanie odkazu na stiahnutie produktu a zaslanie aktivačných údajov zo strany predávajúceho na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

4.2. U online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predávajúceho na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

4.3. Aktivačný kód a prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

4.4. V prípade fyzického tovaru (CD, DVD, kníh, tovar, darčekových predmetov, a pod. predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

4.5. Kupujúci je povinný tovar doručený formou poštovej zásielky prevziať. V prípade, že kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar doručovanej zásielky, alebo v prípade že si kupujúci zásielku, ktorá bola uložená u doručovateľa, nevyzdvihne, je kupujúci povinný uhradiť dodávateľovi náklady na opätovné doručenie, ak oň požiada.

4.6. V prípade online konzultácie ponúkne predávajúci zákazníkovi minimálne dva termíny pre online konzultáciu v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-20 pracovných dní od obdržania platby. Zákazník je povinný jeden z ponúknutých termínov prijať. Zákazníkovi je umožnené dohodnúť sa s predávajúcim maximálne 1x na odložení termínu, vždy najneskôr do 48 hodín pred dohodnutým termínom. Za splnenie dodávky sa považuje aj nemožnosť komunikácie so zákazníkom z dôvodu na strane zákazníka.

4.7. V prípade osobnej konzultácie s uvedením miesta konzultácie ponúkne predávajúci zákazníkovi minimálne dva termíny pre konzultáciu v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-20 pracovných dní od obdržania platby. Zákazník je povinný jeden
z ponúknutých termínov prijať. Zákazníkovi je umožnené dohodnúť sa s predávajúcim maximálne 1x na odložení termínu, vždy najneskôr do 48 hodín pred dohodnutým termínom. Za splnenie dodávky sa považuje aj nedostavenie zákazníka do dohodnutého miesta konzultácie.

ZABEZPEČENIE OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Predávajúci využíva elektronickú ochranu softvéru a zákazník je povinný zakúpený softvér aktivovať spôsobom, ktorý mu bude zaslaný spolu s odkazom na stiahnutie. Jedna aktivácia je spojená s jedným fyzickým počítačom zákazníka a pri výmene hardvéru je tak nutné vykonať opätovnú aktiváciu.

5.2. Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

5.3. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (softvér, online vzdelávacie programy, webináre, semináre, prezentácie, knihy, CD, DVD) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Je zakázané ich akékoľvek šírenie alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu autora! Oprávnenie k použitiu autorského diela môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

ZABEZPEČENIE OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy
v lehote štrnástich dní od prevzatia / dodania produktu, tovaru, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosím Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
♦ Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu / tovar musí byť predávajúcemu odoslaný /prejavte vôľu o odstúpenie od zmluvy.
♦ Formulár pre odstúpenie od zmluvy je pripojený na konci týchto VOP.
♦ Odošlite formulár prosím emailom na canva.sprievodca@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
♦ Fyzické produkty (CD, DVD, knihy, darčekové predmety apod.) doručte späť na vlastné náklady na adresu Ing. Jana Kopečná, Námestie SR 26, 01401 Bytča, Slovenská republika a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
♦ Fyzické produkty (CD, DVD, knihy, darčekové predmety a pod.), Ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčam vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.
♦ Odberateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
dodávka tovaru, ktorý bol upravený podľa priania odberateľa alebo pre jeho osobu, dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak odberateľ porušil ich pôvodný obal,  keď nemožnosť odstúpiť plynie zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
♦ Peniaze za produkt / službu Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.
♦ V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

6.2. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu, ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:
♦ omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkovej úhrady (splátky) viac ako 10 dní po dobe splatnosti;
♦ porušenie povinností na ochranu autorských práv (čl. 5 VOP) zo strany zákazníka.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA , REKLAMÁCIE

7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov)

7.2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt / tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

7.3. Vadné plnenie uplatňuje zákazník bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

7.4. Pre reklamáciu ma prosím kontaktujte emailom na adrese canva.sprievodca@gmail.com.
Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie kópia dokladu o kúpe a popis závady. O spôsobe vybaveniar eklamácie budete informovaní emailom.

7.5. Zákazník môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, kvôli podstate vady, možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote.

7.7. Predávajúci nie je povinný nároku zákazníka vyhovieť, ak preukáže, že tento pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie. Takisto predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi vďaka pomalému internetovému pripojeniu kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču, či nenainštalovanému povinnému softwaru, či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť.

On-line vzdelávacie produkty a webináre obsahujú iba návody a odporúčania, predávajúci takisto nezodpovedá za úspech či neúspech zákazníka pri aplikácii v praxi.

 

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8.1 Pretože mi veľmi záleží na Vašej spokojnosti s našimi produktmi, poskytujem Vám /pri vybraných produktoch (online vzdelávacie programy a webináre) /možnosť do 30 dní od zakúpenia, tj. zaslanie prístupového odkazu či URL adresy na Vami uvedenú emailovú adresu, odstúpiť od zmluvy s garanciou vrátenia peňazí pre prípad, že s produktom nebudete spokojní či zistíte, že zakúpený tréning či program nie je pre vás vhodný. Či je garancia u konkrétneho produktu poskytovaná, je uvedené na webových stránkach vami vybraného produktu.

8.2. Odstúpenie od zmluvy v prípade nespokojnosti zašlite elektronickou formou na: canva.sprievodca@gmail.com s vyhlásením, že od zmluvy odstupujete a s priložením kópie faktúry /daňového dokladu/ a dátumu nákupu.

8.3. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli doručené, a to do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy a zaslaného potvrdenia o prijatí oprávneného daňového dokladu na moju emailovú adresu. Po prijatí žiadosti dôjde automaticky k deaktivácii Vášho prístupu k produktu

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VÁŠ ÚSPECH ČI NEÚSPECH

9.1. Všetky moje výrobky a služby, ktoré slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti návrhu, implementácie a lokalizácia softvér, on-line marketingu, on-line podnikania, mentoringu, osobnostného a duchovného rozvoja sú len návody a odporúčania, nie som akokoľvek zodpovedná za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi. Po celú dobu trvania online produktu alebo služby ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od mnohých ďalších faktorov, ktoré nemôžem ovplyvniť, ako napr. vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, vášho rozhodnutia, situácie na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

9.2. V prípade vzdelávacích produktov alebo služieb  by som Vás chcela upozorniť na fakt, že v ich priebehu môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je plne na Vašej zodpovednosti a rozhodnutí, či navrhované cvičenia alebo úlohy podstúpite alebo nie. Účasť v programoch alebo využitie služieb v oblasti vzdelávania  je určená zdravým svojpávnym ľuďom, ktorí majú záujem o nadobudnutie vedomosti, alebo osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálne poruchou.

9.3. Rada by som Vás upozornila, že informácie obsiahnuté v mojich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu, ktorá rieši váš konkrétny problém.

9.4. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k danej problematike.

9.5. Online a výukové produkty poskytujem "tak, ako sú" bez akýchkoľvek záruk, či vyjadrených alebo mlčky predpokladaných, okrem iného vrátane predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Aj napriek všetkému úsiliu, ktoré tvorbe týchto produktov venujem, nezaručujem, že funkcie, ktoré sú v produkte prezentované, budú dostupné vo vašej verziu príslušného softvéru, že tieto funkcie uspokoja vaše požiadavky, a ani nezaručujú neprerušovanú či bezporuchovú funkčnosť spomínaného softvéru.

9.6. Doživotná záruka prístupu k produktu, ak je poskytovaná, trvá po dobu životnosti technického prostriedku, na ktorom je produkt uložený. V prípade online produktov po dobu existencie konkrétnych webových stránok produktu.

9.7. Limitujem svoju zodpovednosť za akékoľvek škody (okrem iného za škodu spôsobenú neskorým plnením mojej povinnosti, nároky za porušenie zmluvy, porušenie záruky, porušenie garancie alebo podmienky, objektívna zodpovednosť, nedbalosť alebo iného porušenia práva v rozsahu povolenom rozhodným právom, a to vrátane ušlého zisku, straty obchodných informácií, strát
z prerušenia činnosti alebo inej kompenzačné náhrady škôd, náhodných či následných škôd) spôsobené mnou dodaným softvérom, online produktom, jeho využitím alebo nemožnosťou tento softvér, online prukt použiť, aj keď by som bola informovaná o možnosti vzniku takýchto škôd, maximálne do výšky 70% uhradenej ročnej ceny online produktu.

9.8. Neprijímam žiadnu zodpovednosť ani záväzky za presnosť, obsah, úplnosť, legálnosť, dostupnosť alebo spoľahlivosť informácií a nástrojov, ktoré poskytujem na mojich stránkach a nenesiem zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia akejkoľvek povahy (priame, nepriame, vyplývajúce alebo iné), či už vo vzťahu k zmluve, konania alebo iným spôsobom, ktoré môžu vzniknúť ako výsledok vášho použitia (alebo nemožnosti použitia) mojich webových stránok, online produktov, alebo vášho využitia (alebo nevyužitia) informácií a nástrojov poskytovaných na mojich stránkach a to všetko vrátane informácií pochádzajúcich od tretích strán.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je uvedená TU.

OSOBITNÉ USTANOVENIA - PRAVIDLÁ PRE VYBRANÉ PRODUKTY -
Splátkový predaj, Živé akcie-semináre

A) Podmienky splátkového predaja
♦ Predaj na splátky je umožnený pre nákup online vzdelávacích produktov označených
predajcom.
♦ Splátkový kalendár - počet splátok a ich výška, je uvedený na webových stránkach produktu.
♦ Možnosť hradenia kúpnej ceny v splátkach si zákazník volí pri vyplňovaní predajného formulára.
♦ V prípade zvolenia hradenia kúpnej ceny v splátkach a použitie platobnej karty zákazník súhlasí s prevedením opakovaných platieb jednotlivých splátok z jeho platobnej karty až do úplného splatenia zakúpeného produktu alebo služby.
♦ V prípade hradenia kúpnej ceny v splátkach sú prístupové údaje, príp. odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuté na ním uvedenú emailovú adresu po uhradení a pripísania prvej splátky na účet predávajúceho.
♦ Prístup k online vzdelávaciemu produktu pred úplným zaplatením kúpnej ceny má kupujúci zaistený za predpokladu riadneho plnenia splátkového kalendára, tzn., že hradí čiastkové splátky riadne a včas.
♦ Predávajúci má právo pozastaviť prístup zákazníka do online vzdelávacieho programu / produktu, ktorý je v omeškaní s hradením akejkoľvek faktúry s čiastkovou splátkou viac ako 1 deň po splatnosti faktúry.
♦Prístup zákazníka predávajúci obnoví po uhradení faktúry / faktúr po splatnosti.
♦ U splátkového predaja môže zákazník garanciu vrátenia peňazí uplatniť najneskôr do 30 dní od zaslania prístupových údajov po uhradení 1. splátky.
♦Omeškanie zákazníka s úhradou čiastkovej splátky viac ako 10 dní po dobe splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci má právo z uvedeného dôvodu od zmluvy odstúpiť.
♦Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný zabezpečiť zákazníkovi nárokové živé konzultácie, webináre a pod., ak tieto boli súčasťou online vzdelávacieho programu / produktu a prebehnú v čase, keď bol zákazníkovi zamedzený prístup do programu pre neplnenie jeho uhradzovaciu povinností podľa VOP.

B) Živé akcie - semináre

♦ Účastník sa na seminár prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu, odoslaním predajného formulára,
a to najneskôr 2 dni pred začiatkom akcie. Neskoršie prihlášky je možné akceptovať po predchádzajúcej telefonickom alebo emailovom dohovore.
♦ Online prihlášky sú zo strany predávajúceho potvrdzované na email, ktorý bol uvedený účastníkom na predajnom formulári. Spolu s potvrdením je zaslaná účastníkovi faktúra s dátumom splatnosti ceny za seminár.
♦ Zaradenie účastníkov na seminár bude uskutočnené podľa poradia uhradených prihlášok.
♦ Účastník bude vyrozumený v prípade, že nebude zaradený z dôvodov naplnené kapacity.
♦ Cena seminára vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajným formulári. Predávajúci v súčasnosti nie je platca DPH.
♦ Cena seminára je určená v závislosti od dĺžky konania seminára, osobe lektora, poskytovaných materiáloch, zaistenom občerstvení, mieste konania a pod.
♦ Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára podľa splatnosti uvedenej na doručenej faktúre, najneskôr však do 4 dní pred konaním seminára, a to prevodom na účet predávajúceho. Po uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci účastníkovi daňový doklad, a ak je uvedené na webovej stránke, aj vstupenku.
♦ Predávajúci si vyhradzuje umožniť po predchádzajúcej konzultácii uhradiť účastníkovi cenu za seminár v hotovosti v deň konania seminára. V prípade platby v hotovosti dostane účastník daňový doklad pri prezentácii.
♦ Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu seminára, prednáškovej sály či zrušenie seminára z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade zmeny termínu či zrušenia seminára má účastník právo na vrátenie 100% ceny seminára alebo absolvovať seminár v náhradnom termíne, alebo si vybrať iný produkt predávajúceho v rovnakej cene.
♦ Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách ktorejkoľvek tretej strany, ktorú využíva pri svojich vlastných službách. Ďalej nenesie zodpovednosť na zraneniach, škody a straty vzniknuté účastníkom.
♦ Na seminároch budú zhotovované fotografie, video a audio nahrávky pre marketingové účely, ktoré následne môžu byť dostupné na webe, v tlači a médiách. Pri prezentácii v deň konania seminára budete môcť vyjadriť svoj súhlas prípadne nesúhlas písomne.
Rada by som Vás upozornila, že účasť na seminári je dobrovoľná a každý účastník zodpovedá sám za seba. Pokyny lektora sú len návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že v priebehu seminára z oblasti vzdelávania môže byť vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Účasť na vzdelávaní je určená zdravým svojprávnym ľuďom, ktorí majú oň záujem a ktorí netrpia žiadnou duševnou alebo mentálnou poruchou.
♦ Vybrané vzdelávacie programy sú predmetom právnej ochrany podľa autorského práva, účasť na seminári neoprávňuje účastníka získané znalosti vyučovať a ani inak komerčne využívať a vydávať za svoje.
♦ Prosím účastníkov, aby ostatných nerušili svojim neskorým príchodom. Prezentácia účastníkov začína 30 minút pred začiatkom seminára, ak nie je uvedené inak. Čas ukončenia seminárov je uvedený orientačne.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach predávajúceho špecifikovaných v ods. 1.5.

12.2. Sťažnosti a pripomienky Spotrebiteľa, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi
predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci, sťažnosti môže Spotrebiteľ uplatniť na adrese canva.sprievodca@gmail.com. Ak je sťažnosť svojím obsahom reklamáciou, bude sťažnosť vybavená ako reklamácia. Spotrebitelia sa so svojimi sťažnosťami môžu obracať aj na orgány dohľadu a štátneho dozoru, Slovenskú obchodnú inšpekciu či Úrad pre ochranu osobných údajov.

12.3. Ak medzi predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia sporov  v zmysle ákon č. 391/2015 Z. z.Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 3 odst. (2) písmeno c) je Slovenská obchodná inšpekcia. Akékoľvek podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk 
Začatím mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nie je dotknuté právo strán sporu domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov súdnou cestou.

12.4. Všetky právne spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, v ktorých spotrebiteľ nevyužije svoje právo podľa ods. 12.3, budú riešené v občianskom súdnom konaní všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

12.5. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.6. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto pravidlá budú vždy uvedená na webových stránkach príslušného produktu a majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

12.7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

12.8. Nie som viazaná žiadnymi kódexy správania.

12.9. Toto aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 01.08.2021.